Użytkownik:
Hasło:Zarejestruj się
Nie pamiętam danych logowania

Przetestuj wyliczenie


e-AKTUARIAT Platforma e-learningowaWycena aktuarialna
Pytania i odpowiedzi
ForumRegulamin
kalkulatora rezerw
KontaktRegulamin

R E G U L A M I N 


§ 1 Postanowienia ogólne


1. Właścicielem serwisu internetowego www.e-aktuariat.pl (zwanego dalej: „Serwisem”) jest firma e-AKTUARIAT Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie (02-513), przy ul. Madalińskiego 23a lok 56, NIP 521-35-54-506, Regon 142282422.


2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu przez Użytkowników, a w szczególności wykonywania wyliczeń aktuarialnych.


3. Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik Serwisu.


4. Założenie Konta w Serwisie oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu i oznacza rozpoczęcie świadczenia usług drogą elektroniczną.


§ 2 Definicje


1. Administrator Danych Osobowych – oznacza firmę e-AKTUARIAT Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie (02-513), przy ul. Madalińskiego 23a lok 56, która decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych Użytkowników.


2. Dane Wejściowe – oznaczają dane uzupełniające podane przez Użytkownika na potrzeby Wyliczenia. Użytkownik w szczególności może być poproszony o dane takie jak:
a. indywidualne dane o poszczególnych pracownikach zatrudnionych w firmie na dzień bilansowy: płeć; wiek na dzień bilansowy lub data urodzenia; staż pracy w firmie lub data zatrudnienia; staż pracy, od którego zależy wysokość wybranych świadczeń pracowniczych; podstawa do naliczenia świadczeń pracowniczych; data zakończenia umowy, jeżeli umowa została zawarta na czas określony; symbol grupy pracowniczej, do której przynależy pracownik;
b. indywidualne dane o pracownikach, którzy rozwiązali stosunek pracy w ostatnich latach: płeć, wiek lub data urodzenia, staż pracy w firmie lub data zatrudnienia w firmie;
c. wysokość wypłat świadczeń pracowniczych w ostatnich latach, założenia i wyniki rezerw na świadczenia pracownicze z ostatniej wyceny niezbędne do wyliczenia zysków i strat aktuarialnych;
d. wysokość składki wypadkowej w celu ustalenia wysokości narzutu na ZUS pracodawcy;
e. schematy wypłat świadczeń pracowniczych opracowane na podstawie przepisów obowiązujących w firmie Użytkownika;


3. Hasło – oznacza ustalony przez Użytkownika ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie Użytkownikowi, ustalony przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie, umożliwiający Użytkownikowi dostęp do Konta w Serwisie;


4. Konto – oznacza indywidualny panel Użytkownika, uruchomiony po przejściu procedury rejestracyjnej;


5. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, przez niego ustalone składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych i wymagane wraz z Hasłem do uzyskania dostępu do Konta;


6. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub zawodową i korzystającą z Usług Serwisu, które są bezpośrednio związane z wykonywaną działalnością, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usług Serwisu;


7. Raport – oznacza sporządzony szczegółowy raport zawierający:
a. opis przyjętej metody kalkulacji aktuarialnej;
b. opis założeń finansowych i demograficznych wykorzystywanych w modelu;
c. zestawienie wartości oszacowanych rezerw zgodnie z wymogami Ustawy o Rachunkowości oraz zgodnie ze Standardami takimi jak Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 19 "Świadczenia pracownicze" (MSR 19) oraz Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 "Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe";
d. w podziale na każdy tytuł rezerwy osobno oraz na rezerwy krótkoterminowe i długoterminowe. 


8. Rejestracja – oznacza podjęcie szeregu czynności polegających na prawidłowym wypełnieniu przez Użytkownika formularza on-line znajdującego się na Stronie Internetowej. Podczas procesu Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest ustalić swój indywidualny Login oraz Hasło;


9. Serwis – oznacza portal internetowy, prowadzony przez Usługodawcę, dostępny na Stronie Internetowej;


10. Strona Internetowa – strona internetowa, pod którą prowadzony jest Serwis udostępniona w domenie e-aktuariat.pl;


11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego;


12. Usługa – oznacza wykonanie Wyliczeń na podstawie danych dostarczonych przez Użytkownika.


13. Usługodawca - oznacza firmę e-AKTUARIAT Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie (02-513), przy ul. Madalińskiego 23a lok 56, będącą właścicielem praw do Serwisu, uprawnioną do dysponowania jego zasobami;


14. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, która ma uprawnienia do reprezentowania Przedsiębiorcy oraz jest umocowana do złożenia w imieniu Przedsiębiorcy oświadczeń woli w zakresie korzystania z Usług Serwisu.;


15. Użytkownik Internetu – osoba przeglądająca treści opublikowane na Stronie Internetowej;


16. Wyliczenia - oznacza wykonanie wyliczeń rezerw na świadczenia pracownicze w firmie Użytkownika z uwzględnieniem takich parametrów jak:
a. Liczba dat bilansowych;
b. Liczba pracowników;
c. Rodzaj świadczeń, w tym odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, nagrody jubileuszowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów, niewykorzystane urlopy wypoczynkowe.
Wyliczenia są wykonywane z uwzględnieniem  przepisów obowiązujących w firmie Użytkownika oraz powszechnie obowiązujących (Kodeks Pracy).

17. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


§ 3 Wymagania techniczne


1. Przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę JavaScript oraz powinna mieć zainstalowaną wtyczkę Flash Player.


2. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).


3. W trakcie korzystania z Serwisu w systemie teleinformatycznym Użytkownika instalowane są niewielkie pliki cookies dla celów identyfikacji oraz dla celów statystycznych, jeżeli przeglądarka internetowa, której używa Użytkownik na to pozwala.


4. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze stron internetowych Serwisu możliwe było ze wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje i nie odpowiada za możliwość i efektywność korzystania z wymienionych stron w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi. 


5. Korzystanie ze stron internetowych Serwisu następuje za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet, która ze swej istoty nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem, w tym w zakresie treści przesyłanych informacji oraz niejawności danych Użytkownika.


6. Usługodawca nigdy nie wysyła próśb o przysłanie e-mailem hasła Użytkownika.


7. Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności stron internetowych Serwisu.


8. Treść zawieranych umów między Usługodawcą a Użytkownikami utrwalana jest i udostępniana Użytkownikom w wersji elektronicznej na zasadach określonych w Regulaminie.


§ 4 Rejestracja i Konto


1. Użytkownik może założyć indywidualne Konto w Serwisie. Założenie Konta jest wymagane, aby korzystać z Usługi Wyliczeń.


2. Zakładając Konto, Użytkownik wypełnia dedykowany do tego celu formularz podając dane niezbędne do świadczenia usług w sposób określony w niniejszym Regulaminie.


3. Po wpisaniu danych rejestracyjnych Użytkownik potwierdza zapoznanie się i akceptację Regulaminu.


4. Rejestracja Użytkownika potwierdzana jest przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty e-mail.


5. Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik oświadcza, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, że nie naruszają praw osób trzecich, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać, jak również wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie ujętym w niniejszym Regulaminie.


6. Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podany w czasie Rejestracji adres e-mail informacji związanych z obsługą techniczną Konta oraz obsługą zamówionych Usług, a także informacji związanych z funkcjonowaniem Serwisu.


7. W przypadku, gdy Użytkownik udostępni numer telefonu komórkowego w ramach Konta Użytkownika i zaznaczy odpowiednią opcję na Koncie Użytkownika, może otrzymywać wiadomości SMS’y związane z informacjami dotyczącymi Usług. Użytkownik nie ponosi kosztów związanych z uruchomieniem, korzystaniem i wyłączeniem usługi powiadomień przez SMS.


8. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Loginu i Hasła, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Login lub Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Usługodawcy. 


9. Użytkownik, po rejestracji, może samodzielnie dokonać zmian podanych przez siebie danych podczas Rejestracji.


10. Użytkownik nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.


§ 5 Usługi dostępne w Serwisie i Zamówienia


1. Użytkownik po zalogowaniu na Konto może dokonać Zamówienia Usługi.


2. W celu wyceny Zamówienia Użytkownik wypełnia formularz podając parametry Wyliczeń, na podstawie których, Usługodawca poprzez Serwis, dokonuje wyceny Usługi, podając cenę.


3. Użytkownik poprzez odpowiednią funkcję w Serwisie dokonuje Zamówienia Usługi zgodnie z postanowienia niniejszego Regulaminu.


4. Usługodawca automatycznie przyjmuje złożone przez Użytkownika Zamówienie.


5. Podana cena wiąże zarówno Użytkownika jak i Usługodawcę.


6. Usługa jest realizowana od momentu potwierdzenia płatności przez Usługodawcę. W przypadku płatności elektronicznych weryfikacja następuje jeszcze tego samego dnia roboczego.


7. Użytkownik po dostarczeniu Danych Wejściowych i wykonaniu Wyliczenia, może dokonać zmiany Danych Wejściowych i dokonać powtórnego Wyliczenia dotyczącego tej samej daty bilansowej. Wynikiem wyliczeń jest Raport, który może być wygenerowany tylko jeden raz


8. Użytkownik może zalogować się na Konto i w każdej chwili ma dostęp do wszystkich wykonanych Wyliczeń i Raportów.


9. Użytkownik korzystając z Usług wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną, na podany w czasie Rejestracji adres e-mail, informacji związanych z obsługą Usług w Serwisie.


§ 6 Płatności


1. Wszystkie ceny za Usługi są cenami netto i nie zawierają podatku VAT, który zostanie naliczony w momencie dokonania Zamówienia.


2. Cena netto z naliczonym podatkiem VAT, obowiązuje Przedsiębiorcę mającego siedzibę w Polsce lub Przedsiębiorcę zagranicznego, mających w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności. Cena netto obowiązuje Przedsiębiorcę spoza Polski, w zakresie usług innych niż przeznaczonych dla stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce.


3. Cena podana przy każdym Zamówieniu jest wiążąca od chwili złożenia przez Użytkownika Zamówienia. Cena wiąże zarówno Użytkownika, jak i Usługodawcę.


4. Użytkownik może dokonać płatności za Zamówienie przelewem bankowym poprzez zewnętrzny niezależny system płatności elektronicznych Dotpay obsługiwany przez firmę Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie.


5. Usługodawca wystawi fakturę VAT dla każdej prawidłowo przeprowadzonej wpłaty w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania. Wystawione faktury są dostępne w Serwisie do pobrania w postaci plików PDF, w formie elektronicznej, bez konieczności otrzymania faktury VAT za pośrednictwem poczty, na podstawie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie [...] wystawiania faktur […]. Dz.U. Nr 212, poz.1337.


6. W przypadku Przedsiębiorców mających siedzibę w Polsce lub Przedsiębiorców zagranicznych, mających w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności, cena na fakturze zostanie powiększona o podatek od towarów i usług według stawki wynikającej z obowiązujących przepisów. Przedsiębiorcy zagraniczni, mający w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności, zobowiązani są poinformować Usługodawcę o tym, że świadczone przez Usługodawcę usługi są przeznaczone dla ich stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce.


7. Odnośnie usług na rzecz Przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej innych niż Polska, dla których miejscem opodatkowania jest kraj Unii Europejskiej inny niż Polska, Usługodawca zgodnie z obowiązującymi przepisami będzie sporządzać i składać do właściwych organów podatkowych kwartalne informacje podsumowujące.


§ 7 Reklamacje


1. Użytkownik ma prawo do reklamacji Usług świadczonych przez Serwis.


2. Użytkownik dokonuje reklamacji wysyłając zgłoszenie reklamacyjne na adres e-mail: kontakt@e-aktuariat.pl


3. Usługodawca zobowiązuje się powiadomić Użytkownika o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej złożenia.


§ 8 Odpowiedzialność Serwisu


1. W przypadku wykonywanego audytu księgowego w firmie Użytkownika, jeżeli pojawią się pytania dotyczące Wyliczeń, Usługodawca zobowiązuje się do udzielania informacji audytorowi firmy Użytkownika.


2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika.


3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z przepisami prawa;
b) za szkody wynikające z udostępnienia osobie trzeciej indywidualnego Loginu i Hasła przez Użytkownika 
c) szkody będące następstwem podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych danych przy rejestracji lub informacji służących do realizacji Umowy;
d) szkody wyrządzone Użytkownikom nieumyślnie.
e) za błędne Wyliczenia będące skutkiem podania przez Użytkownika błędnych parametrów Wyliczenia oraz Danych Wejściowych niezgodnych ze stanem obowiązującym w firmie Użytkownika.


4. Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Serwisie, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej. Powyższe prace będą odbywały się w porze nocnej między godziną 22:00, a 4:00 rano.


§ 9 Prawa i obowiązki Użytkownika


1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. 


2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.


3. W przypadku zmiany danych rejestracyjnych Użytkownik jest obowiązany do ich poprawiania lub też uzupełnienia.


4. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania należytej staranności do utrzymania w tajemnicy swojego indywidualnego Loginu i Hasła Konta.


§ 10 Polityka prywatności, dane osobowe


1. Dokonanie Rejestracji w Serwisie jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych danych podawanych podczas Rejestracji, zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania Umowy zawartej z Użytkownikiem. W pozostałym zakresie przetwarzanie danych osobowych Użytkownika wymaga jego zgody. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

2. Ujawnione dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, wyłączając przekazanie danych Użytkownika, firmie Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie w celu dokonania płatności za Usługi; firmie ComVision Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach w przypadku, gdy Użytkownik, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji dostępnej w ramach Konta Użytkownika, dokona aktywacji usługi powiadomień przez SMS oraz firmie świadczącej usługę hostingu w bezpiecznej infrastrukturze informatycznej.

3. Każdy Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4. Każdy Użytkownik ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych. Jednakże wykonanie niektórych żądań, t.j. usunięcie,
wniesienie sprzeciwu, przeniesienia danych uniemożliwia wykonanie Usługi.

5. Żądania w zakresie przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres e-mail: eaktuariat@eaktuariat.pl.

6. Dane osobowe są przetwarzane do czasu zgłoszenia żądania usunięcia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Usługodawca wysyła tylko te materiały oraz informacje handlowe, które Użytkownik wskazał, iż chce otrzymywać. Usługodawca niezwłocznie uwzględnia prośby o zaprzestanie wysyłania wskazanych materiałów i informacji handlowych.

8. Usługodawca oświadcza, że zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez Użytkowników zgodnie z zasadami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności danych wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa.

9. W Serwisie mogą znajdować się reklamy i odwołania, które prowadzą do innych stron internetowych, na które Użytkownik może zostać przekierowany, przez wywołanie przez Użytkownika przekierowania.§ 11 Prawa autorskie


1. Usługodawcy przysługują wyłączne majątkowe i osobiste prawa autorskie do wszelkich materiałów, wzorców, formularzy i innych treści zawartych na stronach Serwisu.


2. Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na Stronie Internetowej jest dopuszczalne tylko dla celów współpracy z Usługodawcą i tylko na własny użytek Użytkownika. Kopiowanie, przekazywanie oraz udostępnianie odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim treści znajdujących się w Serwisie jest zabronione.


3. W odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów udostępnionych Użytkownikowi lub Użytkownikowi Internetu na Stronie Internetowej nie jest dopuszczalne wykorzystanie ich w celu prowadzenia przez Użytkownika lub Użytkownika Internetu działalności konkurencyjnej wobec Usługodawcy.


§ 12 Rozwiązanie umowy


1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. Umowy oraz postanowień poniżej.


2. Użytkownik, który dokonał rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta do  Usługodawcy, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni. 


3. Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłaty za Usługę w przypadku rozwiązania Umowy przed upływem wykonania Usługi.


4. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Użytkownika na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie 14 dni.


5. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Usługodawcę, Użytkownikowi przysługuje zwrot opłaty za opłacone i niezrealizowane Usługi. Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.


6. Użytkownik, który został pozbawiony prawa do korzystania z Serwisu nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.


§ 13 Postanowienia końcowe


1. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu.


2. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Użytkowników Serwisu, przesyłając odpowiednią informację na adres e-mail Użytkownika. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania go o tym. Brak sprzeciwu w terminie 14 dnia od daty zawiadomienia, uważa się za akceptację Regulaminu. Brak akceptacji nowej wersji Regulaminu jest jednoznaczny z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz spowoduje usunięcie Konta. 


3. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.


4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 Kodeks Cywilny Dz.U.1964.16.93 wraz z późn. zm., ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U.2002.144.1204 wraz z późn.zm., ustawy z dnia 2.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Dz.U.2000.22.271 wraz z późn.zm., ustawy z dnia 4. 02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.2006.90.631 wraz z późn. zm.


5. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umów zawieranych przez Usługodawcę z Użytkownikami.


6. Ewentualne spory między Usługodawcą, a Użytkownikiem, które mogą wyniknąć z niniejszego Regulaminu strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie, a jeżeli polubowne rozstrzygnięcie sprawy okaże się niemożliwe, spory rozstrzygane będą przez sądy powszechne miejscowo właściwe ze względu na siedzibę Usługodawcy.


7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.e-AKTUARIAT Sp. z o.o. Sp. k. , 02-513 Warszawa ul. Madalińskiego 23A/56,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000349247